Xây dựng ứng dụng mobile kết nối với database (MySQL, SQL Server, Oracle,…) hoặc ứng dụng mobile phân tích và hiển thị dữ liệu từ hệ thống khác như kết quả trả về từ google map, từ youtube,…

Vậy làm thế nào để giải quyết được những vấn đề đó? Hãy sử dụng web service. Web service trong lập trình đa nền tảng với xamarin, hướng dẫn các bạn cách tạo ứng dụng đa nền tảng kết hợp với web service.

Web service trong lập trình đa nền tảng với xamarin – Tổng quan

Danh sách nền tảng mobile được lưu trữ trong MySQL

Dữ liệu trả về dạng JSON

Dữ liệu được phân tích và hiển thị lên thiết bị Android

Dữ liệu được phân tích và hiển thị lên iPhone

Web service trong lập trình đa nền tảng với xamarin – Các bước thực hiện

1/ Cài đặt web server. Xem bài viết Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MAMP trên Mac

2/ Tạo web service. Xem bài viết Hướng dẫn tạo web service với PHP

3/ Mở Visual Studio và thực hiện các bước sau đây

Bước 1: Tạo project

Vào File -> Chọn New Solution…

Chọn Blank Native App (iOS, Android) -> Chọn Next

Nhập App NameOrganization Identifier -> Chọn Next

Chọn nơi lưu project tại Browse… -> Chọn Create

Project sau khi tạo

Bước 2: Viết code

1/ Tại WSDemo

1.1/ Tạo PlatForm.cs (Chuột phải WSDemo -> Add -> New File…)

Nhập PlatfForm tại Name -> New

Code của PlatfForm.cs

1.2/ Mở MyClass.cs và nhập code

2/ Tại WSDemo.Droid

2.1/ Thêm library

Chuôt phải References -> Edit References…

Chọn System.NetSystem.Net.Http

Chuột phải WSDemo.Droid -> Add -> Add NetGet Packages

Chọn Json.NET -> Add Package

2.2/ Thiết kế layout

Mở Main.axml và thêm 01 ListView

2.3/ Viết code

3/ Tại WSDemo.iOS

3.1/ Thêm library (Thực hiện tương tự như 2.1)

3.2/ Thiết kế giao diện: Mở Main.storyboard và thiết kế giao diện

3.3/ Viết code

Các bạn tải code của bài Web service trong lập trình đa nền tảng với Xamarin