Câu lệnh điều kiện trong C# sẽ trình bày đến bạn đọc về cách viết điều kiện với câu lệnh if…else và câu lệnh switch…case.

Hai câu lệnh này được sử dụng để lập điều kiện và sẽ có những xử lý tương ứng được thực hiện tuỳ vào điều kiện nào được thoã.

Câu lệnh điều kiện trong C# – Câu lệnh if…else

Câu lệnh if cho phép bạn thực hiện một khối lệnh sau khi so sánh biểu thức điều kiện. Nếu điều kiện là đúng (true), khối lệnh theo sau câu lệnh if sẽ được thực hiện. Ngược lại khối lệnh sau câu lệnh else sẽ được thực hiện. Bên dưới là cú pháp của câu lệnh if…else

if (condition)
{ 
 // Khối lệnh được thực hiện nếu condition là true;
}
else
{
 // Khối lệnh được thực hiện nếu condition là false; 
}

Ví dụ về câu lệnh if…else

Xử lý này sẽ phân loại kết quả học tập dựa vào điểm trung bình với tiêu chí

 • Nếu điểm trung bình < 5, xếp loại yếu.
 • Nếu điểm trung bình < 6.5, xếp loại trung bình.
 • Nếu điểm trung bình < 8, xếp loại khá. Ngược lại xếp loại giỏi.

Viết xử lý

float avgScore;
Console.Write("Please enter your average score: ");
avgScore = float.Parse(Console.ReadLine());
if (avgScore < 5)
{
 Console.Write("Bellow average");
}
else if (avgScore < 6.5)
{
 Console.Write("Average");
}
else if (avgScore < 8)
{
 Console.Write("Good");
}
else
{
 Console.Write("Excellent");
}

Kết quả khi thực thi

bieu thuc dieu kien va vong lap trong c# 1

Câu lệnh điều kiện trong C# – Câu lệnh switch…case

Trong một chương trình nếu có quá nhiều câu lệnh if…else sẽ dẫn đến mã nguồn khó hiểu.

Để tránh sử dụng quá nhiều câu lệnh if…else, trong một số trường hợp câu lệnh switch…case có thể được sử dụng như là một sự thay thế.

Và câu lệnh switch…case thường được sử dụng để so sánh một biến với các giá trị khác nhau.

Cú pháp câu lệnh switch…case

switch (variable)
{
 case value1:
  // Khối lệnh được thực thi nếu variable = value1
  break;
 case value2:
  // Khối lệnh được thực thi nếu variable = value2
  break;
 ...
 default:
  // Khối lệnh được thực thi nếu variable không bằng với tất cả value
  // trong từng case
  break;
}

Ví dụ sử dụng câu lệnh switch…case

string capability;
Console.Write("Please input your capability ");
capability = Console.ReadLine();
switch (capability.ToUpper())
{
 case "A":
 Console.Write("Your language programming is Android");
 break;
case "B":
 Console.Write("Your language programming is Visual Basic");
 break;
default:
 Console.Write("Not found!");
 break;
}

Sư khác biệt giữa switch…case trong Java và C# là theo sau câu lệnh default trong Java không cần câu lệnh break nhưng trong C# bắt buộc phải có.

Kết quả khi thực thi

biểu thức điều kiện và vòng lặp trong c#

Câu lệnh điều kiện trong C# – Tổng kết bài học

Sử dụng câu lệnh if…else để lập biểu thức điều kiện và tương ứng với điều kiện nào thỏa thì những xử lý tương ứng sẽ được thực hiện.

Tất cả những xử lý được cài đặt bằng switch…case đều thực hiên được với câu lệnh if…else nhưng ngược lại thì không.

Câu lệnh switch…case được sử dụng để thay thế câu lệnh if…else nếu biểu thức điều kiện là so sánh bằng và giá trị so sánh là chuỗi hoặc số nguyên.