Blog

Xử lý nhập xuất trong c (Bài 3)

xu ly nhap xuat trong c
Lập trình C

Xử lý nhập xuất trong c (Bài 3)

Chúng ta sẽ tìm hiểu xử lý nhập xuất trong c thông qua chương trình cho phép nhập điểm toán, điểm lý, điểm hoá sau đó thực hiện tính điểm trung bình cộng và hiển thị điểm trung bình cộng này.

Với yêu cầu này chương trình phải cho phép nhập vào 3 điểm => Xử lý nhập và hiển thị điểm trung bình cộng => Xử lý xuất

Xử lý nhập xuất trong c – Xử lý nhập

Cho phép nhập dữ liệu cho biến, bên dưới là cú pháp khai báo thư viện

Cú pháp

scanf("Chuỗi định dạng", &Tên_Biến);

Chuỗi định dạng qui định kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệuChuỗi định dạngVí dụGiải thích
int%dscan(“%d”, &a);Nhập dữ liệu cho biến a
long%ldscan(“%ld”, &b);Nhập dữ liệu cho biến b
float%fscanf(“%f”, &c);Nhập dữ liệu cho biến c
double%lfscanf(“%lf”, &d);Nhập dữ liệu cho biến d
char%cscanf(“%c”, &e);Nhập dữ liệu cho biến e

Xử lý nhập xuất trong c – Xử lý xuất

Là xử lý để hiển thị dữ liệu của biến hoặc biểu thức ra màn hình. Với cú pháp sau

printf("Chuỗi định dạng", Tên_Biến);

Chuỗi định dạng tương tự như xử lý nhập

Ví dụGiải thích
printf(“Lập trình cơ bản C”);Hiển thị chuỗi “Lập trình cơ bản C”
printf(“%d”, a);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến a
printf(“%ld”, b);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến b
printf(“%f”, c);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến c
printf(“%lf”, d);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến d
printf(“%c”, e);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến e
printf(“%f”, (a+b+c)/3);Hiển thị dữ liệu của biểu thức (a+b+c)/3

Xử lý nhập xuất trong c – Ví dụ mẫu

#include<stdio.h> 
main() {  
//Khai bao bien      
float a,b;
 
//Nhap gia tri cho bien a  
scanf("%f", &a);  

//Nhap gia tri cho bien b  
scanf("%f", &b);  

//Tinh toan va hien thi  
printf("Tong 2 so la %f",a+b);  
printf("\nHieu 2 so la %f",a-b);  
printf("\nTich 2 so la %f",a*b);  
printf("\nThuong 2 so la %f",a/b);
}

Xử lý nhập xuất trong c – Tổng kết

  • Xử lý nhập với hàm scanf
  • Xử lý xuất với hàm printf
  • Hàm nhập và xuất thuộc thư viện stdio.h

Xử lý nhập xuất trong c – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Xử lý nhập và xuất

– Sử dụng scanf() để giải quyết các yêu cầu sau

+ Đọc dữ liệu kiểu int từ bàn phím và gán vào biến sum

+ Đọc dữ liệu kiểu float từ bàn phím và gán vào biến discount

– Sử dụng printf() để thực hiện các yêu cầu bên dưới

+ Hiển thị giá trị của biến sum kiểu int

+ Hiển thị giá trị của biến discount kiểu float

Bài thực hành số 2: Tìm lỗi của chương trình bên dưới

#include <stdio.h> 
main() {
int breadth;
float length, height;
scanf("%d%f%f",breadth,&length,height);
printf("%d %f %e",&breadth, length, height);
}

Bài thực hành số 3: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn.

Bài thực hành số 4: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Bài thực hành số 5: Viết chương trình nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Bài thực hành số 6: Viết chương trình nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Tính tổng điểm và điểm trung bình rồi hiển thị kết quả.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!