Sau khi các bạn đã tìm hiểu lập trình với Kotlintổng quan về lập trình Android với Kotlin thì chúng ta đã sẵn sàng để tạo ứng dụng Android đầu tiên với Kotlin. Và trong bài học này, chúng tôi sử dụng lại project đã tạo ở bài tổng quan về lập trình Android với Kotlin.

Ứng dụng Android đầu tiên là một ứng dụng hỗ trợ người dùng 4 phép tính cơ bản là phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Thông qua ứng dụng đơn giản này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách xử lý code bằng Kotlin trong ứng dụng Android. Qua đó làm tiền đề để các bạn đi tiếp những bài học cao hơn.

Tạo ứng dụng Android đầu tiên với Kotlin – Sử dụng Anko

Mục địch của việc thêm thư viện anko vào project để sử dụng tính năng hiển thị thông báo dạng alert và toast trong ứng dụng Android

Chúng ta thêm vào project bằng cách mở mở build.gradle (Module: app) và thêm vào đoạn code như dòng 33. Lưu ý 0.10.3 là phiên bản hiện tại của Anko.

Sau khi thêm các bạn nhớ chọn Sync Now để hoàn tất.

Tạo ứng dụng Android đầu tiên với Kotlin – Thiết kế layout ứng dụng

1/ Mở tập tin activity_main.xml tại res/layout

tạo ứng dụng android đầu tiên với kotlin

2/ Chú ý id của các view trong lúc thiết kế. etFirstNumber là số thứ nhất. etSecondNumber là số thứ hai. tvResult là view để hiển thị kết quả của phép tính. btnAddtion, btnSubtraction, btnMultiplication và btnDivision lần lượt là 4 chức năng cộng, trừ, nhân và chia.

Tạo ứng dụng Android đầu tiên với Kotlin – Viết xử lý

Bước 1: Mở tập tin MainActivity.kt tại app/java

Bước 2: Viết xử lý cho chức năng cộng (Nút cộng)

(1) Lấy giá trị của số thứ nhất

(2) Nếu người dùng chưa nhập giá trị của số thứ nhất thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo, đặt focus vào ô nhập liệu và bỏ qua những xử lý bên dưới.

(3) Lấy giá trị của số thứ hai

(4) Nếu người dùng chưa nhập giá trị của số thứ hai thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo, đặt focus vào ô nhập liệu và bỏ qua những xử lý bên dưới.

(5) Chuyển dữ liệu từ dạng chuỗi sang dữ liệu dạng số và lưu vào 2 biến n1, n2 kiểu số thực (kiểu float)

(6) Tính tổng của 2 số và chứa vào biến result

(7) Thông báo kết quả

Bước 3: Build và run ứng dụng

Không nhập giá trị cho 2 số và click vào nút Cộng

Nhập số thứ nhất nhưng chưa nhập số thứ hai và click vào nút Cộng

Khi người dùng nhập đầy đủ và click vào nút Cộng

Tạo ứng dụng Android đầu tiên với Kotlin – Bài tập thực hành

Đối với ứng dụng trên, chúng tôi chỉ mới xử lý cho nút Cộng còn 3 phép tính Trừ, Nhân và Chia chúng tôi chưa xử lý. Các bạn hãy viết xử lý cho những tính năng này.