Database trong Android với Kotlin (Bài 3)

Database trong Android với Kotlin (Bài 3)

database-trong-android-voi-kotlin-12
Lập trình Android với Kotlin

Database trong Android với Kotlin (Bài 3)

Database là cơ sở dữ liệu và được sử dụng để xây dựng những ứng dụng liên quan đến dữ liệu như quản lý kinh doanh, quản lý đào tạo, …Bài học Database trong Android với Kotlin sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thức vận dụng SQLite trong ứng dụng Android.

4 xử lý thường thấy trong những ứng dụng có database là CRUD. Trong đó C là Create tương ứng với chức năng thêm. R là Read tương ứng với chức năng đọc dữ liệu. U là Update tương ứng với chức năng cập nhật. D là Delete tương ứng với chức năng xóa.

Trong bài học Database trong Android với Kotlin, chúng tôi se trình bày đầy đủ 4 xử lý trên và được cài đặt bằng Kotlin. Một xử lý tương tự nhưng được cài đặt bằng Java các bạn có thể xem bài SQLite trong Android với Java.

Database trong Android với Kotlin – Tạo lớp để xử lý database

Đây là lớp hỗ trợ tất cả các xử lý liên quan đến database như tạo database, tạo bảng, thêm dữ liêu, đọc dữ liệu, cập nhật dữ liệu và xóa dữ liệu.

1/ Tạo một Kotlin Class tên DBHandling

database trong android với kotlin

2/ Mở DBHandling.kt và cho lớp này kế thừa lớp SQLiteOpenHelper và để tiện giải thích chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thông qua ví dụ cụ thể đó là tạo bảng users, thêm user và lấy user

Tạo bảng tên users gồm 2 cột là email và password

Thêm user (Hàm addUser)

Lấy user (Hàm getUser)

Database trong Android với Kotlin – Sử dụng lớp DBHandling

1/ Tạo một Empty Activity và đặt tên UsersActivity

2/ Mở activity_users.xml và thiế kế layout

3/ Mở UsersActivity.kt và cài đặt xử lý

Database trong Android với Kotlin – Chạy UsersActiviy

1/ Mở tập tin AndroidManifest.xml và chỉ định UsersActivity là Activity chạy đầu tiên

2/ Chạy ứng dụng

Nhập email, password và chọn Đăng Ký. Trong hình chúng tôi nhập email là giasutinhoc.vn@gmail.com và password là 123456

Trường hợp nhập thông tin chính xác và chọn Đăng nhập

Trường hợp nhập thông tin không chính xác và chọn Đăng nhập

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt xử lý database trong ứng dụng Android với Kotlin. Vẫn còn 2 xử lý mà chúng tôi chưa trình bày trong bài học này là cập nhật thông tin user và xóa user. Chúng tôi muốn để những xử lý để bạn đọc tự làm.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!