Gridview trong android (Bài 7)

Gridview trong android (Bài 7)

gridview trong android
Lập trình Android cơ bản

Gridview trong android (Bài 7)

GridView trong android cho phép chúng ta sắp xếp các thành phần trong một lưới (grid) gồm nhiều dòng và nhiều cột. ListView và GridView là lớp con của AdapterView và cả hai đều sử dụng Adapter để nhận dữ liệu, sau đó hiển thị dữ liệu từ Adapter này.

gridview trong android

Gridview trong android – Các thuộc tính của GridView

Thuộc tínhMiêu tả
android:idID dùng để xác định gridview trong layout
android:columnWidthXác định chiều rộng cho mỗi cột
android:gravityChỉ định canh lề với các giá trị như top, bottom, left, right, center, center_vertical, center_horizontal
android:horizontalSpacingXác định khoảng cách giữa các cột
android:verticalSpacingXác định khoảng cách giữa các dòng
android:numColumnsXác định số cột được hiển thị. Giá trị có thể là một số nguyên hoặc auto_fit (nghĩa là số cột được chia tuỳ thuộc vào thiết bị)
android:stretchModeXác định cách thức các cột co giãn để lấp đầy không gian trống có sẵn. Sử dụng một trong các giá trị sau: none: Không co giãn spacingWidth: Khoảng cách giữa các cột được co giãn columnWidth: Mỗi cột được co giãn bằng nhau

Gridview trong android – Bài mẫu

Hiển thị các ký tự từ A đến Z sử dụng gridview trong android

Thiết kế layout

<GridView
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:id="@+id/gridView"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_alignParentTop="true"
 android:numColumns="auto_fit"
 android:gravity="center"
 android:stretchMode="columnWidth"
 android:columnWidth="50dp" />

Viết xử Khai báo dữ liệu cho gridview

static final String[] data = new String[]{
      "A", "B", "C", "D", "E",
      "F", "G", "H", "I", "J",
      "K", "L", "M", "N", "O",
      "P", "Q", "R", "S", "T",
      "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"};

Trong phương thức onCreate()

// Khai báo ArrayAdapter
ArrayAdapter<String> aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, data);
// Gắn ArrayAdapter vào GridView
gv.setAdapter(aa);
// Xử lý sự kiện
gv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener(){
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v,
 int position, long id) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(), data[position], Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
});

Chạy ứng dụng

gridview trong android

Khi chạm vào một ký tự trong gridview

gridview trong android

Gridview trong android – Bài tập thực hành

Sử dụng gridview cho phép hiển thị danh sách hình ảnh đặt trong thư mục drawable. Khi người dùng chạm vào một hình bất kỳ, ứng dụng sẽ hiển thị kích thước đầy đủ của hình được chọn. Tải hình ảnh sử dụng để hiển thị lên gridviewGiao diện ứng dụng khi chạy

gridview trong andoid

Khi chạm vào một hình bất kỳ trong gridview

gridview trong andoid
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!