Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server

huong-dan-tao-stored-procedure-trong-sql-server-10
Lab SQL Server

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server là bài hướng dẫn tiếp theo sau bài Hướng dẫn tạo function trong SQL Server.

Và chúng ta cũng đã biết function và stored procedure được sử dụng với mục đích tái sử dụng và hiệu suất thực thi.

Nếu các bạn chưa biết sử dụng stored procedure thì bài Stored Procedure trong SQL Server 2014 sẽ giúp các bạn điều này.

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Database diagram

hướng dẫn tạo function trong sql server

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Yêu cầu

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

Câu 4. Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Hướng dẫn thực hiện

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

Sau khi tạo thành công stored procedure

Thực thi stored procedure

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

Câu 4. Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

Thực thi stored procedure

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

Chúng ta đã thay đổi tên khoa thành Khoa Quản trị kinh doanh

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

Mục tiêu của stored procedure này là cập nhật điểm thi (DiemThi) của một môn học (MaMh) cho lần thi (LanThi) đối sinh viên được chỉ định (MaSv)

 

[contact-form-7 id=”7805″ title=”Form liên hệ 1″]

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!