Hướng dẫn đọc dữ liệu từ SQL Server, chúng tôi sẽ trình bày cách đọc dữ liệu từ một bảng trong cơ sở dữ liệu từ SQL Server. Về cú pháp câu lệnh SELECT, các bạn hãy xem bài học Xem dữ liệu trong SQL Server 2014

Trong bài lab này, chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu của bài lab hướng dẫn Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server.

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ SQL Server – Database diagram

hướng dẫn đọc dữ liệu từ sql server

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ SQL Server – Câu hỏi

Câu 1. Hiển thị thông tin của những giảng viên thuộc khoa ‘KTPM’. Thông tin hiển thị tăng dần theo mã giảng viên.

Câu 2. Hiển thị thông tin sinh viên tên ‘Phạm Tuấn Cường’ sinh ngày ’16/01/1992′.

Câu 3. Hiển thị danh sách sinh viên dự thi (bao gồm mã sinh viên, mã môn học) môn CSDL lần 1 có điểm thi từ 7 trở lên.

Câu 4. Hiển thị mã sinh viên, mã môn học của những sinh viên có điểm thi từ 7 đến 9.

Câu 5. Tính điểm thi trung bình theo từng sinh viên và hiển thị mã sinh viên, điểm trung bình.

Câu 6. Hiển thị mã sinh viên, điểm trung bình của những sinh viên có điểm thi trung bình từ 8.5 trở lên.

Câu 7. Cho biết có bao nhiêu sinh viên có ngày sinh trong tháng 3 của lớp 25CCHT02.

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ SQL Server – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Mở SQL Server Management Studio và connect đến server.

Bước 2: Chọn New Query

Bước 3: Nhập câu lệnh và thực thi

Câu 1. Hiển thị thông tin của những giảng viên thuộc khoa ‘KTPM‘. Thông tin hiển thị tăng dần theo mã giảng viên.

Câu 2. Hiển thị thông tin sinh viên tên ‘Phạm Tuấn Cường‘ sinh ngày ‘16/01/1992‘.

Dữ liệu hiện tại của bảng SINHVIEN không tồn tại sinh viên tên Phạm Tuấn Cường có ngày sinh là 16/01/1992 nên kết quả không có dòng nào được xuất hiện.

Câu 3. Hiển thị danh sách sinh viên dự thi (bao gồm mã sinh viên, mã môn học) môn CSDL lần 1 có điểm thi từ 7 trở lên.

Câu 4. Hiển thị mã sinh viên, mã môn học của những sinh viên có điểm thi từ 7 đến 9.

Câu 5. Tính điểm thi trung bình theo từng sinh viên và hiển thị mã sinh viên, điểm trung bình.

Trong câu lệnh trên, chúng tôi sử dụng hàm AVG để tính điểm trung bình các môn học mà mỗi sinh viên đã thi. Và vì đây là kết quả trả về của một hàm nên chúng tôi đặt tên cột là DTB (Điểm trung bình)

Câu 6. Hiển thị mã sinh viên, mã môn học, điểm trung bình của những sinh viên có điểm thi trung bình từ 8.5 trở lên.

Trong câu 6, chúng ta sẽ sử dụng lại kết quả của câu 5 và bổ sung thêm điều kiện nhóm (Mệnh đề HAVING). Và không có sinh viên nào có điểm trung bình từ 8.5 trở lên, nên không có dòng dữ liệu nào được tìm thấy.

Câu 7. Cho biết có bao nhiêu sinh viên có ngày sinh trong tháng 3 của lớp 25CCHT02.

Lưu ý, chúng ta sử dụng hàm MONTH để lấy tháng.

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ SQL Server – Kết luận

Trong bài lab này, chúng ta chỉ thực hiện đọc dữ liệu từ một bảng. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều trường hợp phải đọc dữ liệu từ nhiều bảng. Ở bài lab kế tiếp, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL Server.