Blog

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C#

huong-dan-xu-ly-nhap-xuat-trong-c-1
Lab lập trình C#

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C#

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C# sẽ bao gồm các xử lý như khai báo biến, xử lý nhập dữ liệu cho các biến và xử lý xuất dữ liệu lên màn hình dưới dạng console.

Để thực hành được bài hướng dẫn này, các bạn cài đặt Visual Studio Comunity và nên xem bài Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#.

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C# – Yêu cầu

Câu 1. Viết chương trình dạng Console App để nhập thông tin của sinh viên và hiển thị thông tin lên màn hình.

hướng dẫn xử lý nhập xuất trong c#

Câu 2. Viết chương trình dạng Console App để tính lương của một nhân viên. Biết rằng

Lương = package * 50 + distance * 75 + shift * 50 * 0.1 + feedback + call + electric + other

Trong đó:

  • Package : số gói hàng được gửi
  • Distance: khoảng cách gửi
  • Shift : số ngày làm việc
  • Feedback : Số lượng ý kiến tốt được phản hồi từ khách hàng
  • Call : Số lượng cuộc gọi đã tiếp nhận từ khách hàng
  • Electric : Sô tiền thanh toán trực tuyến cho nhân viên
  • Other: Số tiền thanh toán thêm

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C# – Hướng dẫn

Câu 1. Viết chương trình dạng Console App để nhập thông tin của sinh viên và hiển thị thông tin lên màn hình.

Bước 1: Mở Visual Studio -> Chọn File -> Chọn Project…

Chọn Visual C# -> chọn Console App (.NET Framework) -> Nhập Name, chọn Location -> Chọn OK

Project sau khi tạo

Bước 2: Viết xử lý cho Program.cs

Bước 3: Chạy chương trình

Chọn Start

Giao diện chương trình khi chạy

Nhập thông tin sinh viên

Câu 2. Viết chương trình dạng Console App để tính lương của một nhân viên.

Bước 1: Sử dụng project đã tạo ở câu 1 -> Chuột phải ConsoleApp -> Chọn Add -> Chọn Class… Nhập tên Class là ThongTinNhanVien -> Chọn Add Bước 2: Viết xử lý cho ThongTinSinhVien.cs Bước 3: Chạy chương trình Thiết lập chương trình được chạy là ThongTinNhanVien: Chuột phải ConsoleApp -> Chọn Properties Tại chọn Startup object -> chọn ConsoleApp.ThongTinNhanVien Chương trình khi chạy Nhập thông tin và tính lương của nhân viên

Hướng dẫn xử lý nhập xuất trong C# – Kết luận

Đối với câu 1, chúng tôi còn thiếu phần hiển thị thông tin sinh viên sau khi nhập. Chúng tôi để dành phần này cho bạn đọc tự thự hành.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sử dụng Console.Write() để hiển thị. Sử dụng Console.ReadLine() để nhập. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng Convert để chuyển kiểu dữ liệu.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!