Hướng dẫn sử dụng câu lệnh điều kiện trong C# sẽ tập trung trình bày 2 câu lệnh if…else và switch…case. Hai câu lệnh này được sự dùng thường xuyên trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay.

Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng câu lệnh if…else và câu lệnh switch…case thì xem bài Câu lệnh điều kiện trong C#.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh điều kiện trong C# – Yêu cầu

Câu 1: Xây dựng ứng dụng C#  tính lương của nhân viên với yêu cầu cụ thể như sau:

Xếp loại nhân viên dựa vào hệ số (mark) theo qui tắc:

  • Nếu mark >= 75, xếp loại A
  • Nếu 60 <= mark < 75, xếp loại B
  • Nếu 45 <= mark < 60, xếp loại C
  • Ngược lại, xếp loại D

Tiền phụ cấp (allowances) của nhân viên phụ thuộc vào xếp loại theo qui tắc:

Xếp loại Phụ cấp
A 300
B 250
C 200
Khác 150

Lương = Lương cơ bản + Phụ cấp

Câu 2: Viết chương trình cho biết ngôn ngữ lập trình và khả năng của ngôn ngữ lập trình đó.

Input Output
C hoặc c Bạn biết lập trình với C
J hoặc j Bạn biết lập trình với Java
K hoặc k Bạn biết lập trình với Kotlin
S hoặc s Bạn biết lập trình với Swift

Giải thích:

Nếu người dùng nhập C hoặc c thì hiển thị lên màn hình “Bạn biết lập trình với C”. Nếu người dùng chọn “OK” thì hiển thị tiếp “Bạn thật tuyệt vời!”.

Nếu người dùng nhập J hoặc j thì hiển thị lên màn hình “Bạn biết lập trình với Java”. Nếu người dùng chọn “OK” thì hiển thị tiếp “Java dùng để xây dựng ứng dụng Android”.

Nếu người dùng nhập K hoặc k thì hiển thị lên màn hình “Bạn biết lập trình với Kotlin”. Nếu người dùng chọn “OK” thì hiển thị tiếp “Kotlin dùng để xây dựng ứng dụng Android”.

Nếu người dùng nhập S hoặc s thì hiển thị lên màn hình “Bạn biết lập trình với Swift”. Nếu người dùng chọn “OK” thì hiển thị tiếp “Swift dùng để xây dựng ứng dụng iOS”.

Nếu người dùng nhập khác bảng mô tả trên, chương trình hiển thị thông báo “Bạn sai rồi!”.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh điều kiện trong C# – Hướng dẫn

Câu 1: Xây dựng ứng dụng C#  tính lương của nhân viên

Bước 1: Tạo một một Class tên LuongNhanVien

hướng dẫn sử dụng câu lệnh điều kiện trong c#

Bước 2: Viết xử lý

Bước 3: Chạy chương trình và nhập hệ số lương, lương cơ bản

Câu 2: Viết chương trình cho biết ngôn ngữ lập trình và khả năng của ngôn ngữ lập trình đó.

Bước 1: Tạo một Class tên NgonNguLapTrinh

Bước 2: Viết xử lý

Lưu ý: Chúng tôi chỉ mới cài đặt xử lý cho trường hợp người dùng nhập vào C hoặc c. Các trường hợp còn lại, các bạn tự cài đặt.

Bước 3: Chạy chương trình

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh điều kiện trong C# – Kết luận

Để làm tốt bài hướng dẫn này, các bạn cần biết cách khai báo biến cũng như xử lý nhập xuất và sử dụng câu lệnh if…else.

Câu lệnh switch…case là một trường hợp đặc biệt của câu lệnh if…else và được sử dụng chỉ để so sánh bằng với kiểu dữ liệu là chuỗi hoặc số nguyên.