Nếu như Java là ngôn ngữ lập trình thì MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Bài viết hướng dẫn kết nối java với mysql sẽ trình bày các bước cần thực hiên để truy xuất dữ liệu được chứa trên MySQL và hiển thị lên Table trong Java.

Trong hầu hết các ứng dụng thì việc kết nối cơ sở dữ liệu là cần thiết. Chẳng hạn ứng dụng quản lý kinh doanh, thông tin về khách hàng, thông tin về mặc hàng, …sẽ được lưu trữ trong database.

Người dùng muốn thêm/cập nhật thông tin khách hàng thông qua giao diện ứng dụng (giao diện ứng dụng có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, …)

Hướng dẫn kết nối java với mysql – Chuẩn bị

Cài đặt MySQL. Bạn có thể cài XAMPP hoặc tải và cài MySQL riêng. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng MySQL được cài trong XAMPP.

Tạo một database tên mysql_db gồm một table là DEPT và thêm dữ liệu vào cho bảng DEPT

Hướng dẫn kết nối java với mysql – Tạo database

Bước 1. Khởi động XAMPP Control Panel -> chọn Admin

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-1

Trong http://localhost/phpmyadmin -> chọn New

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-2

Nhập tên database và chọn Create

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-3

Chọn SQL để nhập câu lệnh tạo bảng và câu lệnh thêm dữ liệu

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-4

Tạo bảng DEPT gồm 3 cột là DeptNo, DeptName và Loc

Câu lệnh tạo bảng DEPT

create TABLE DEPT
(
 DeptNo int PRIMARY KEY
 ,DeptName text
 ,Loc text
)

Nhập câu lệnh tạo bảng DEPT và chọn Go

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-5

Sau khi chọn Go

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-6

Thêm dữ liệu cho bảng DEPT

Câu lệnh thêm dữ liệu

INSERT INTO DEPT VALUES ('10', 'ACCOUNTING', 'NEW YORK')
INSERT INTO DEPT VALUES ('20', 'RESEARCH', 'DALLAS')
INSERT INTO DEPT VALUES ('30', 'SALES', 'CHICAGO')
INSERT INTO DEPT VALUES ('40', 'OPERATIONS', 'BOSTON')

Nhập câu lệnh thêm dữ liệu và chọn Go

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-7

Sau khi chọn Go

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-8

Hướng dẫn kết nối java với mysql – Tạo ứng dụng

Bước 1. Khởi động Netbeans -> File -> New Project …

Hướng dẫn kết nối java với mysql

Chọn Java -> Java Application -> Next -> nhập tên project -> Finish

Hướng dẫn kết nối java với mysql

Bước 2. Chuột phải package -> chọn New -> chọn JFrame Form…

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-10

Bước 3: Nhập tên lớp (Class Name) -> chọn Finish

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-11

Bước 4. Thiết kế giao diện ứng dụng gồm 1 button là Display và 1 Table dùng để hiển thị thông tin

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-12

Bước 5. Tải JDBC Driver cho MySQL và thêm vào project

Để thêm vào project bạn chuột phải Libraries -> chọn Add JAR/Folder…

Hướng dẫn kết nối java với mysql

Chọn tập tin jar -> chọn Open

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-9

Bước 6: Viết xử lý cho nút Display

6.1 Khai báo TableModel

private String header[] = {"Department No", "Department name", "Location"};
private DefaultTableModel tblModel = new DefaultTableModel(header, 0);

6.2 Đăng ký sự kiện (Chuột phải Display -> chọn Events -> chọn Action -> chọn actionPerformed)

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-13

Viết code để truy vấn dữ liệu từ bảng DEPT và hiển thị lên table

 Connection conn = null;
 Statement st = null;
 ResultSet rs = null;
try {
 String dbURL = "jdbc:mysql://localhost/mysql_db";
 String username = "root";
 String password = "";
 conn = DriverManager.getConnection(dbURL, username, password);
 if (conn != null) {
 System.out.println("Kết nối thành công");
 }
 // Câu lệnh xem dữ liệu
 String sql = "select * from DEPT ";
 // Tạo đối tượng thực thi câu lệnh Select
 st = conn.createStatement();
 // Thực thi
 rs = st.executeQuery(sql);
 Vector data = null;
 tblModel.setRowCount(0);
 // Nếu sách không tồn tại
 if (rs.isBeforeFirst() == false) {
 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Chưa có thông tin phòng ban!");
 return;
 }
 // Trong khi chưa hết dữ liệu
 while (rs.next()) {
 data = new Vector();
 data.add(rs.getInt("DeptNo"));
 data.add(rs.getString("DeptName"));
 data.add(rs.getString("LOC"));
 // Thêm một dòng vào table model
 tblModel.addRow(data);
 }
 jTable1.setModel(tblModel); // Thêm dữ liệu vào table
} catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
}

Hướng dẫn kết nối java với oracle – Thực thi

Build và run

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-14

Giao diện ứng dụng khi chạy

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-15

Sau khi người dùng chọn Display

huong-dan-ket-noi-java-voi-mysql-16

Hướng dẫn kết nối java với mysql – Kết luận

Bài hướng dẫn đã trình bày các bước tạo database, tạo table, thiết kế giao diện và cài đặt xử lý cho nút Display. Ứng dụng sẽ kết nối với database được lưu trữ trên MySQL để truy xuất dữ liệu. Tất cả dữ liệu của bảng DEPT được truy xuất và hiển thị lên lưới (table).

Bài tập thực hành dành cho bạn là hãy bổ sung chức năng thêm, xóa và cập nhật thông tin phòng ban. Bạn hãy tham khảo bài học Lập trình Java Swing và JDBC để xử lý.

  Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN