Blog

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C#

huong-dan-su-dung-wcf-service-voi-entity-framework-trong-C-6
Hướng dẫn CSharp

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C#

Tiếp nối bài hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# và bài hướng dẫn sử dụng WCF Service với C#hôm nay chúng tôi giới thiệu tiếp đến bạn đọc bài hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C# là sự kết hợp Entity Framework và WCF Service trong phát triển ứng dụng với lập trình C#.

Như vậy trong bài này, chúng ta tạo WCF Service, cài đặt Entity Framework và cuối cùng tại client gọi WCF Service để lấy dữ liệu từ database sử dụng SQL Server với Entity Framework.

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C# – Tạo WCF Service

1/ Tạo database

Mở SQL Server Management Studio và tạo một database tên Users

hướng dẫn sử dụng wcf service với entity framework trong c#

Tạo một table tên UserDetail

Mở bảng UserDetail và thêm dữ liệu

2/ Tạo WCF Service project

Mở Visual Studio -> chọn File -> chọn New -> chọn Project -> nhập UserDetailService -> chọn OK

Cài đặt Entity Framework

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Manage NuGet Packages… -> chọn Entity Framework -> chọn Install

Tạo Entity Framework Model

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Add -> chọn New Item… -> chọn ADO.NET Entity Data Model -> nhập UserDetailModel -> chọn Add

Chọn EF Designer from database -> chọn Next

Nhập tên máy chủ, nhập thông tin kết kết nối, chọn database -> chọn OK

Nhập UsersEntities -> chọn Next

Chọn bảng UserDetail, nhập UsersModel -> chọn Finish

Tạo WCF Service tên UsersService

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Add -> chọn New Item… -> chọn WCF Service -> nhập tên UsersService -> chọn Add

Mở IUsersService, khai báo hàm GetAllUser()

Mở UsersService, khai báo hàm GetAllUser()

Build Solution

Trong Solution Explorer -> chuột phải lên Solution ‘UserDetailService’ -> chọn Build Solution

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C# – Triển khai WCF Service lên IIS

1/ Mở Internet Information Services -> chuột phải lên Default Web Site -> chọn Add Application…

Chuột phải lên UsersService.svc -> chọn Browse

Quan sát địa chỉ trên thanh trình duyệt (Chúng ta sẽ sử dụng địa chỉ này ở bước tiếp theo)

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C# – Sử dụng WCF Service

1/ Mở Visual Studio và tạo mới một Console Application

2/ Thêm Service Reference

3/ Mở Program.cs và cài đặt code như sau

4/ Nhấn Ctrl + F5 để chạy ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C# – Kêt luận

Chúng tôi vừa hướng dẫn xong các bước cần thực hiện để kết hợp Entity Framework, WCF Service trong những ứng dụng cài đặt bằng lập trình C#.

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi tạo Console Application để gọi WCF Service. Các bạn có thể gọi WCF Service trong bất kỳ ứng dụng nào trên nền tảng .NET Framework.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!