Kết nối android với mysql sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng ứng dụng android làm việc với cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các server sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQLServer, Oracle, …  cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác cơ bản CRUD(Create, Read, Update, Delete).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện truy vấn dữ liệu (Read) từ MySQL thông qua PHP từ ứng dụng Android. Ứng dụng android sẽ thông qua PHP để thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Điều đó có nghĩa là PHP sẽ thực hiện kết nối với MySQL và xử lý dữ liệu theo yêu cầu từ ứng dụng android. Dữ liệu trả về dưới dạng JSON.

kết nối android với mysql

Yêu cầu để thực hiện kết nối android với mysql

1. Tải và cài đặt XAMPP. Tham khảo hướng dẫn tải và cài đặt XAMPP

2. Công cụ Android Studio

Kết nối android với mysql – Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL

Truy cập phpmyadmin sử dụng link http://localhost/phpmyadmin/ để tạo một cơ sở dữ liệu và môt bảng

Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu tên platfformdb

CREATE DATABASE platfformdb
ket-noi-android-voi-mysql-1

Chọn SQL -> nhập câu lệnh tao database -> chọn Go Câu lệnh tạo bảng platfform

CREATE TABLE platfform (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT
 ,name varchar(30) NOT NULL
 ,PRIMARY KEY (id)
)
ket-noi-android-voi-mysql-2

Chọn platformdb (1) -> chọn SQL (2) -> nhập câu lệnh tạo bảng (3) -> chọn Go (4) Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng platfform

INSERT INTO platfform (name) VALUES ('Android');
INSERT INTO platfform (name) VALUES ('iOS');
INSERT INTO platfform (name) VALUES ('Windows Phone');

Chọn platformdb (1) -> chọn SQL (2) -> nhập câu lệnh thêm dữ liệu (3) -> chọn Go (4)

ket-noi-android-voi-mysql-3

Kết nối android với mysql – Tạo PHP Project

1. Mở thư mục xampp\htdocs và tạo một thư mục tên platfform

2. Tạo tập tin config.php trong thư mục platfform

<?php
/**
 * Thiết lập thông tin kết nối
 */
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'platfformdb');
?>

3. Tạo tập tin dbConnect.php trong thư mục platfform

<?php
class dbConnect {
 private $conn;
 // Phương thức khởi tạo
 function __construct() {
  // Kết nối đến database
  $this->connect();
 }
 function __destruct() {
 // Đóng kết nối
 $this->close();
 }
 /**
 * Thiết lập kết nối đến CSDL
 *
 */
 function connect() {
  include_once dirname(__FILE__) . './config.php';
 // Kết nối đến MySQL
 $this->conn = mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) or die(mysql_error());
 // Chọn cơ sở dữ liệu
 mysql_select_db(DB_NAME) or die(mysql_error());
 // Trả về đối tượng connection
 return $this->conn;
 }
 /**
 * Đóng kết nối
 */
 function close() {
  // Đóng kết nối CSDL
  mysql_close($this->conn);
 }
}
?>

4. Tạo tập tin display.php trong thư mục platfform

<?php
 include_once './dbConnect.php';
 function dispInfo(){
  $db = new dbConnect();
 // Mảng JSON
 $response = array();
 $response["platfform"] = array();
 // Câu lệnh Select dùng để xem dữ liệu
 $result = mysql_query("SELECT * FROM platfform");
 //Đọc dữ liệu từ MySQL
 while($row = mysql_fetch_array($result)){
  $t = array();
  $t["id"] = $row["id"];
  $t["name"] = $row["name"];
  // Mảng JSON
  array_push($response["platfform"], $t);
 }
 // Thiết lập header là JSON
 header('Content-Type: application/json');
 // Hiển thị kết quả
 echo json_encode($response);
}
dispInfo();
?>

Cấu trúc thư mục platfform

kết nối android với mysql

Dữ liệu Json khi truy cập http://localhost/platfform/display.php

{"platfform":[{"id":"1","name":"Android"},{"id":"2","name":"iOS"},{"id":"3","name":"Windows Phone"}]}

Kết nối android với mysql – Tạo mới Android Project

1. Tạo Java class tên PlatfForm.java

public class PlatfForm {
  public int id;
  public String name;
  public PlatfForm(int id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }
}

2. Bổ sung useLibrary ‘org.apache.http.legacy’ trong tập tin build.gradle (Module: app)

kết nối android với mysql

3. Tạo Java class tên MyService.java

public class MyService {
  static InputStream is = null;
  static String response = null;
  public final static int GET = 1;
  public final static int POST = 2;
  public String callService(String url, int method) {
    return this.callService(url, method, null);
  }
  public String callService(String url, int method, List<NameValuePair> params) {
    try {
      // http client
      DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
      HttpEntity httpEntity = null;
      HttpResponse httpResponse = null;
      // Kiểm tra loại method là POST hay GET
      if (method == POST) {
        HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
        // Thêm tham số
        if (params != null) {
          httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));
        }
        httpResponse = httpClient.execute(httpPost);
      } else if (method == GET) {
        // Gắn tham số vào URL
        if (params != null) {
          String paramString = URLEncodedUtils.format(params, "utf-8");
          url += "?" + paramString;
        }
        HttpGet httpGet = new HttpGet(url);
        httpResponse = httpClient.execute(httpGet);
      }
      httpEntity = httpResponse.getEntity();
      is = httpEntity.getContent();
    } catch (Exception ex) {
      Log.d("My error", ex.toString());
    }
    try {
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, "UTF-8"), 8);
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      String line = null;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        sb.append(line + "\n");
      }
      is.close();
      response = sb.toString();
    } catch (Exception e) {
      Log.e("Buffer Error", "Error: " + e.toString());
    }
    return response;
  }
}
kết nối android với mysql

4. Thiết kế giao diện 5. Viết xử lý

Khai báo biến

// arraylist cho adapter của listview
 private ArrayList<PlatfForm> alPF;
 // URL dùng để truy xuất bảng PlatfForm
 private String URL_DISP_PLATFFORM = "http://10.0.2.2/platfform/display.php";
 ListView lvPlatfForm;
 ProgressDialog pDialog;

Khai báo class GetPlatfForms bên trong Activity dùng để lấy danh sách platfform và hiển thị vào ListView

class GetPlatfForms extends AsyncTask {
  @Override
  protected Object doInBackground(Object[] params) {
    MyService jsonParser = new MyService();
    String json = jsonParser.callService(URL_DISP_PLATFFORM, MyService.GET);
    if (json != null) {
      try {
        JSONObject jsonObj = new JSONObject(json);
        if (jsonObj != null) {
          JSONArray platfform = jsonObj.getJSONArray("platfform");
          for (int i = 0; i < platfform.length(); i++) {
            JSONObject obj = (JSONObject) platfform.get(i);
            PlatfForm pf = new PlatfForm(obj.getInt("id"), obj.getString("name"));
            alPF.add(pf);
          }
        }
      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    } else {
      Log.e("JSON Data", "Didn't receive any data from server!");
    }
    return null;
  }
  protected void onPreExecute() {
    super.onPreExecute();
    pDialog = new ProgressDialog(MainMySQLActivity.this);
    pDialog.setMessage("Loading..");
    pDialog.setCancelable(false);
    pDialog.show();
  }
  @Override
  protected void onPostExecute(Object o) {
    super.onPostExecute(o);
    if (pDialog.isShowing())
      pDialog.dismiss();
    getData();
  }
}

Phương thức getData()

private void getData() {
  List<String> lables = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < alPF.size(); i++) {
    lables.add(((PlatfForm) alPF.get(i)).name);
  }
  // Tạo adapter cho listivew
  ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, lables);
  // Gắn adapter cho listview
  lvPlatfForm.setAdapter(adapter);
}

Viết xử lý cho nút LOAD DATA và đăng ký tại sự kiện onClick bên layout

new GetPlatfForms().execute();

6. Cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng tại AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
kết nối android với mysql

Kết nối android với mysql – Build và run

Giao diện ứng dụng khi chạy

kết nối android với mysql

Khi người dùng chạm vào nút LOAD DATA

kết nối android với mysql

3 BÌNH LUẬN