Blog

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-1
Hướng dẫn Android

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android

Trong bài hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện các loại quảng cáo khác nhau mà AdMob hỗ trợ.

AdMob là một mạng lưới quảng cáo di động đa nền tảng cho phép bạn kiếm tiền từ ứng dụng Android của bạn. Bằng cách kết hợp AdMob bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức.

Nó rất hữu ích đặc biệt là khi bạn đang phát hành một ứng dụng miễn phí và muốn kiếm được một số tiền từ nó.

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Phân loại quảng cáo

Hiện tại AdMob hỗ trợ 2 loại là Banner và Interstitial. Trong khi Banner sẽ chiếm một phần của màn hình thì Interstitial sẽ chiếm toàn bộ màn hình ứng dụng của bạn.

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-22
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-23

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo tài khoản đăng nhập AdMob 

Truy cập AdMob và sử dụng tài khoản gmail để tạo

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-1

Sau khi đăng nhập thành công chọn “YES, USE GIASUTINHOC.VN@GMAIL.COM

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-2

Điền các thông tin cần thiết và chọn “CONTINUE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-3

Thiết lập “Time zone” và “Billing currency” sau đó chọn “CONTINUE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-4

Chọn “I have read and agree to abide …” và chọn “CREATE ADMOB ACCOUNT

Chọn “GET STARTED

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-5
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-6

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo đơn vị quảng cáo

Chọn “ADD YOUR APP MANUALLY

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-7

Nhập “App name“, chọn Platform là “ANDROID” sau đó chọn “ADD APP

Chọn “BANNER“, nhập “Ad unit name” và chọn “SAVE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-9_new

Chọn “LINK TO FIREBASE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-10

Chọn “CONFIRM

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-11

Nhập “Package name” và chọn “CONTINUE

Lưu ý

 • Chúng ta phải nhập đúng tên package vì nó không thể thay đổi. Nếu các bạn đã tạo project trước có thể kiểm tra Package name trong AndroidManifest.xml như bên dưới.
 • Trường hợp các bạn chưa tạo project thì sau khi hoàn thành xong bước này, tại bước tạo project chúng ta phải tạo đúng Package name như đã nhập.
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="advanced.android">
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-12

Chọn “CONTINUE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-13

Chọn “DONE

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-14

Như vậy chúng ta vừa tạo xong một đơn vị quảng cáo loại Banner. Nếu muốn tạo thêm một đơn vị quảng cáo khác, các bạn chọn “CREATE ANOTHER AD UNIT

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Tạo mới project

Tạo mới project trong Android Studio sử dụng File -> New -> New Project -> chọn Empty Activity (Bỏ qua bước này nếu các bạn đã tạo project)

Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module: app) và bổ sung đoạn code sau

compile 'com.google.android.gms:play-services-ads:9.4.0'
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-16

Chọn “Sync Now

Mở res/values/strings.xml và bổ sung đoạn code sau (Lưu ý ca-app-pub-2370981395742792/2493093063 chính là App ID mà chúng tôi đã đăng ký trước đó)

<string name="banner_home_bottom">ca-app-pub-2370981395742792/2493093063</string>

Mở app/manifests/AndroidManifest.xml và bổ sung các đoạn code sau

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-20
<!--Include the AdActivity configChanges and theme. -->
<activity
  android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity"
  android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize"
  android:theme="@android:style/Theme.Translucent" />
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-21

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Thêm Banner Ad vào ứng dụng

Mở res/layout/activity_main.xml và thêm AdView (Lưu ý nhấn tổ hợp phím Alt + Enter -> chọn Create namepsace declaration để Android Studio tự động bổ sung xmlns:ads=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”)

<com.google.android.gms.ads.AdView
  android:id="@+id/adView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  ads:adSize="BANNER"
  ads:adUnitId="@string/banner_home_bottom">
</com.google.android.gms.ads.AdView>
huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-19-view

Mở MainActivity.java và bổ sung các đoạn code có màu chữ là đỏ

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.AdView;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private AdView av;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    av = (AdView) findViewById(R.id.adView);
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    av.loadAd(adRequest);
  }
  @Override
  public void onPause() {
    if (av != null) {
      av.pause();
    }
    super.onPause();
  }
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    if (av != null) {
      av.resume();
    }
  }
  @Override
  public void onDestroy() {
    if (av != null) {
      av.destroy();
    }
    super.onDestroy();
  }
}

Build và run. Bạn sẽ nhìn thấy mẫu quảng cáo xuất hiện ở phía dưới màn hình ứng dụng.

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-22

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android – Thêm Interstitial Ad vào ứng dụng

Tạo mới một Activity và đặt tên là InterstitialActivityDemo sau đó bổ sung đoạn code có màu chữ là đỏ

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.gms.ads.AdListener;
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.InterstitialAd;
public class InterstitialActivityDemo extends AppCompatActivity {
  InterstitialAd iad;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_interstitial_activity_demo);
    iad = new InterstitialAd(this);
    // set the ad unit ID
    iad.setAdUnitId(getString(R.string.interstitialAd_full_screen));
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    // Load ads into Interstitial Ads
    iad.loadAd(adRequest);
    iad.setAdListener(new AdListener() {
      public void onAdLoaded() {
        if (iad.isLoaded()) {
          iad.show();
        }
      }
    });
  }
}

Mở res/values/strings.xml và bổ sung đoạn code sau

<string name="interstitialAd_full_screen">ca-app-pub-2370981395742792/2683066264</string>

Build và run ứng dụng. Bạn sẽ nhìn thấy kết quả như hình bên dưới

huong-dan-tich-hop-google-admob-trong-ung-dung-android-23
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!