Trang chủ Lập trình Lập trình swift

Lập trình swift

Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Swift được Apple giới thiệu tại hội nghị WWDC 2014, ngôn ngữ này dùng để phát triển ứng dụng trên iOS và OS X.

Hàm trong swift – Swift Functions (Bài 6)

Hàm trong swift là một tập hợp các câu lệnh được tổ chức với nhau để thực hiện một công việc cụ...

Kiểu dữ liệu trong swift – Data Types (Bài 2)

Kiểu dữ liệu trong swift. Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, bạn cần phải sử dụng các biến khác nhau...

Class trong swift – Swift Classes (Bài 7)

Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, class trong swift là khuôn mẫu để tạo ra đối tượng. Bên trong...

Vòng lặp trong swift – Loops (Bài 4)

Vòng lặp trong swift. Có thể có tình huống khi bạn cần thực thi một khối lệnh nhiều lần. Thông thường, những...

Cú pháp swift cơ bản – Basic Syntax (Bài 1)

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu cú pháp swift cơ bản bằng chương trình hiển thị chuỗi "Hello World!". Chương trình được...

Mảng trong swift – Swift Arrays (Bài 5)

Mảng trong swift được sử dụng để lưu trữ danh sách các giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Nếu bạn khai...

Cấu trúc rẻ nhánh trong swift – Decision Making (Bài 3)

Cấu trúc rẻ nhánh trong swift yêu cầu lập trình viên chỉ định một hoặc nhiều điều kiện. Một hoặc nhiều câu...

Bài viết nên xem