Hướng dẫn sử dụng content provider trong android

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android sẽ giới thiệu về Content Provider, vai trò và cách sử dụng nó.

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android là xử lý nhằm lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQLite....

Hướng dẫn sử dụng menu trong android

Hướng dẫn sử dụng menu trong android sẽ bao gồm option menu và context menu. Option menu gắn liền với phím menu...

Hướng dẫn sử dụng layout trong android

Hướng dẫn sử dụng layout trong android sẽ trình bày các nội dung liên quan đến layout như layout trong android là...

Hướng dẫn gọi activity trong android

Hướng dẫn gọi activity trong android bao gồm các nôi dung như gọi một activity từ một activity khác. Gọi một activity...

Hướng dẫn sử dụng gridview trong Android

Hướng dẫn sử dụng gridview trong android sẽ giải những câu hỏi như gridview là gì? Sử dụng gridview như thế nào?...

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với internal storage trong Android

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với internal storage trong Android sẽ rất hữu ích cho những ai muốn lưu trữ...

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android sẽ cho các bạn biết spinner là gì? Cách sử dụng spinner trong Android.

Hướng dẫn sử dụng dialog trong Android

Hướng dẫn sử dụng dialog trong android sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dialog để hiển thị các hộp thoại...

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android hay còn gọi là xử lý file với external storage....

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong Android

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong android sẽ hướng dẫn các bạn tạo thư mục assets, đưa dữ liệu vào...

Progressbar trong android

ProgressBar trong android được sử dụng để hiển thị thanh tiến trình cho biết số phần trăm đã hoàn thành của một...

Bài viết nên xem