Tổng hợp video hướng dẫn công nghệ

Hướng dẫn cài đặt Mac OS X 10.11 EI Capitan trên Windows

Tải hệ điều hành Mac OS X 10.11 El Capitan dành cho VMware và cài đặt Mac OS X 10.11 trên VMware.

Các bạn có thể sử dụng VMware Workstation hoặc VMware Workstation Player. Lưu ý phần mềm VMware mặc định không hỗ trợ Mac OS, vì vậy các bạn phải unlock phần mềm này trước khi thực hiện cài đặt Mac OS X trên VMware.

Chuẩn bị phần mềm

1/ Tải phần mềm VMware Workstation Player 12
2/ Tải unlock
3/ Tải OS X 10.11 El Capitan VMware Image

Yêu cầu về phần cứng khi cài đặt Mac OS X 

Ram: Tối thiểu 4Gb. Đề xuất 8Gb. CPU: Intel Core i3, Core i5 hoặc Core i7 (Hỗ trợ Intel Virtualization VT-x). HDD (Hard drive): Đề xuất SSD. Tuy nhiên SATA cũng có thể chấp nhận.

Video hướng dẫn sử dụng microsoft sql server

1/ Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Create Database DatabaseName)
2/ Hướng dẫn tạo bảng (Create Table TableName)
3/ Hướng dẫn thêm dữ liệu (Insert Into TableName)
4/ Hướng dẫn cập nhật dữ liệu (Update TableName)
5/ Hướng dẫn xoá dữ liệu (Delete From TableName)
6/ Hướng dẫn xem dữ liệu/truy vấn dữ liệu (Select From TableName)

Video hướng dẫn cài đặt sql server express edition

Link tải phần mềm SQL Server

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

32-bit systems: CPU 1GHz or faster processor (2 GHz or faster is recommended.)

64-bit systems: 1.4 GHz or faster processor. Minimum of 512 MB of RAM (2 GB or more is recommended.). 2.2 GB of available hard disk space

Video hướng dẫn cài đặt MySQL

Chuẩn bị mysql: Tải phần mềm MySQL

Trước khi thực hiện cài đặt MySQL, chúng ta phải cài đặt các phần mềm sau:

1/ Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (Tập tin dotNetFx40_Client_setup.exe)

2/ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86 or x64) (Tập tin vcredist_x64.exe đối với hệ điều hành 64-bit, tập tin vcredist_x86.exe đối với hệ điều hành 32-bit)

Video hướng dẫn sử dụng oracle express edition

1/ Hướng dẫn đăng nhập vào oracle
2/ Hướng dẫn tạo database user (workspace, schema, user)
3/ Hướng dẫn tạo bảng (Create Table TableName)
4/ Hướng dẫn thêm dữ liệu (Insert Into TableName)
5/ Hướng dẫn cập nhật dữ liệu (Update TableName)
6/ Hướng dẫn xoá dữ liệu (Delete From TableName)
7/ Hướng dẫn xem dữ liệu/truy vấn dữ liệu (Select From TableName)

Video hướng dẫn cài đặt oracle express edition