Thêm dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 4)

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 là thao tác rất quan trọng. Câu lệnh này được thực thi mỗi khi hệ thống cần lưu trữ thông tin. Ví dụ khi bạn đăng ký một tài khoản facebook, sau khi bạn nhập những thông tin cần thiết và chọn đăng ký; hệ thồng facebook sẽ thêm dữ liệu vào database.

Trước khi thực hiện thêm dữ liệu, chúng ta có thể thiết lập những ràng buộc dữ liệu như ràng buộc check, ràng buộc unique, ràng buộc default. Các bạn có thể xem bài học Thiết lập ràng buộc trong SQL Server

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Lưu ý

Giá trị của khóa chính là duy nhất và không được null. Giá trị của khóa ngoại phải tồn tại ở bảng tham chiếu.

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Câu lệnh thêm dữ liệu

Thêm một dòng (record)

Insert Into Tên_Bảng(Colum1, Column2,...) Values (Value1, Value2,...)

Lưu ý: Dữ liệu kiểu chuỗi, kiểu ngày tháng năm phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Có thể bỏ danh sách cột ngay phía sau tên bảng nếu số lượng value trùng khớp với số lượng column.

Thêm nhiều dòng

Insert Into Tên_Bảng(Colum1, Column2,...) Values 
(Value1 dòng 1, Value2 dòng 1,...),
(Value1 dòng 2, Value2 dòng 2,...),

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ

Cho 2 bảng PHONGBAN và NHANVIEN thuộc database tên QuanLyNhanSu mà chúng ta đã tạo ở bài học Tạo table trong sql server 2014

Bảng PHONGBAN

Tên phòng ban Số điện thoại
Phòng IT (08)12345678
Phòng nhân sự (08)12345679

Bảng NHANVIEN

Mã nhân viên Tên nhân viên Giới tính Tên phòng ban
nv01 Nguyễn Tiến Lên Nam Phòng IT
nv02 Trần Bình Nữ Phòng IT
nv03 Huỳnh Tiến Tín Nam Phòng nhân sự

Câu lệnh thêm dữ liệu cho bảng PHONGBAN

Insert Into PHONGBAN Values 
(N'Phòng IT', '(08)12345678'),
(N'Phòng nhân sự', '(08)12345679')

Câu lệnh thêm dữ liệu cho bảng NHANVIEN

Insert Into NHANVIEN Values 
('nv01',N'Nguyễn Tiến Lên',N'Nam',N'Phòng IT'),
('nv02',N'Trần Bình',N'Nữ',N'Phòng IT'),
('nv03',N'Huỳnh Tiến Tín',N'Nam',N'Phòng nhân sự')

Thực hiện với Microsoft SQL Server Management Studio

thêm dữ liệu trong sql server 2014

Bảng PHONGBAN

Bảng NHANVIEN

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Thêm dữ liệu cho các bảng trong database QuanLyBanHang mà chúng ta đã tạo trong bài thực hành ở bài học Tạo table trong sql server 2014

NHACC
Mancc Tennhacc Diachi Dienthoai
C01 Lê Minh Trí 54 Hậu Giang Q6 HCM 8781024
C02 Trần Minh Thạch 145 Hùng Vương Mỹ Tho 7698154
C03 Hồng Phương 154/85 Lê Lai Q1 HCM 9600125
C04 Nhật Thắng 198/40 Hương Lộ 14 QTB HCM 8757757
C05 Lưu Nguyệt Quế 178 Nguyễn Văn Luông Đà Lạt 7964251
C07 Cao Minh Trung 125 Lê Quang Sung Nha Trang Chưa có
VATTU
Mavtu Tenvtu DvTinh Phantram
DD01 Đầu DVD Hitachi 1 đĩa Bộ 40
DD02 Đầu DVD Hitachi 3 đĩa Bộ 40
TL15 Tủ lạnh Sanyo 150 lit Cái 25
TL90 Tủ lạnh Sanyo 90 lit Cái 20
TV14 Tivi Sony 14 inches Cái 15
TV21 Tivi Sony 21 inches Cái 10
TV29 Tivi Sony 29 inches Cái 10
VD01 Đầu VCD Sony 1 đĩa Bộ 30
VD02 Đầu VCD Sony 3 đĩa Bộ 30
DONDH
Sodh Ngaydh Manhacc
D001 15/01/2007 C03
D002 30/01/2007 C01
D003 10/02/2007 C02
D004 17/02/2007 C05
D005 03/01/2007 C02
D006 03/12/2007 C05
CTDONDH
Sodh Mavtu SlDat
D001 DD01 10
D001 DD02 15
D002 VD02 30
D003 TV14 10
D003 TV29 20
D004 TL90 10
D005 TV14 10
D005 TV29 20
D006 TV14 10
D006 TV29 20
D006 VD01 20
PNHAP
Sopn Ngaynhap Sodh
N001 17/01/2007 D001
N002 20/01/2007 D001
N003 31/01/2007 D002
N004 15/02/2007 D003
CTPNHAP
Sopn Mavtu SlNhap DgNhap
N001 DD01 8 2500000
N001 DD02 10 3500000
N002 DD01 2 2500000
N002 DD02 5 3500000
N003 VD02 30 2500000
N004 TV14 5 2500000
N004 TV29 12 3500000
PXUAT
Sopx Ngayxuat Tenkh
X001 17/01/2007 Nguyễn Ngọc Phương Nhi
X002 25/01/2007 Nguyễn Hồng Phương
X003 31/01/2007 Nguyễn Tuấn Tú
CTPXUAT
Sopx Mavtu SlXuat DgXuat
X001 DD01 2 3500000
X002 DD01 1 3500000
X002 DD02 5 4900000
X003 DD01 3 3500000
X003 DD02 2 4900000
X003 VD02 10 3250000

Trả lời