Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 5)

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 hay câu lệnh update trong sql nói chung là xử lý với mục đích thay đổi dữ liệu hiện có theo tiêu chí đặt ra. Dữ liệu của khóa chínhthường không nên thay đổi vì chúng được sử dụng ở những table khác.

Muốn cập nhật dữ liệu, chúng ta phải xác định được cột nào bị thay đổi. Ngoài ra chúng ta phải xác định được dòng dữ liệu bị ảnh hưởng. Hình bên dưới cho biết nhân viên có mã số nv02 (xác định dòng) bị thay đổi tên phòng ban (xác định cột).

cập nhật dữ liệu trong sql server 2014

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Câu lệnh update

Update Tên_Bảng 
Set Tên_Cột = Dữ_Liệu, Tên_Cột = Dữ_Liệu,... 
Where Điều_Kiện

Với câu lệnh trên, chúng ta xác định được table trong database bị ảnh hưởng. Mệnh đề Set giúp xác định danh sách cột bị cập nhật dữ liệu. Mệnh đề Where xác định dòng.

Lưu ý nến thiếu mệnh đề Where thì toàn bộ dữ liệu của table đều bị thay đổi.

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ

Ví dụ 1: Thay đổi tên phòng ban của nhân viênmã số nv02 thành Phòng nhân sự. Câu lệnh cập nhật sẽ như sau

Update NHANVIEN 
Set TenPhong = N'Phòng nhân sự' 
Where MaNv = 'nv02'

Ví dụ 2: Cập nhật giới tính Nữ và tên phòng ban là IT của nhân viên nv02

Update NHANVIEN 
Set GioiTinh = N'Nữ', TenPhong = N'Phòng nhân sự' 
Where MaNv = 'nv02'

Lưu ý trong trường hợp có nhiều điều kiện có thể sử dụng toán tử And (và), toán tử Or (hoặc) để lập điều kiện cho mệnh đề Where. Ví dụ những nhân viên ở phòng IT giới tính Nam; những nhân viên ở phòng IT hoặc phòng nhân sự.

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo database tên QuanLyDaoTao

Câu 2: Tạo danh sách table. Quan sát dữ liệu mẫu để xác định tên table, dánh sách cột, khóa chính, khóa ngoại và kiểu dữ liệu.

KHOA

MaKhoa TenKhoa
ANM An Ninh Mạng
KTPM Kỹ Thuật Phần Mềm
MTT Mạng – Truyền Thông
TCKT Tài Chính Kế Toán

GIANGVIEN

MaGV HoTen ChuyenNganh MaKhoa
DatDT Dương Tích Đạt CNTT KTPM
KyLH Lê Hồng Kỳ CNTT KTPM
MaiHTD Huỳnh Thị Diễm Mai CNTT KTPM
DungNTP Nguyễn Thị Phong Dung CNTT MTT

SINHVIEN

MaSv HoTen GioiTinh NgaySinh MaLop
91110010003 Phan Tuấn Cường Nam 03/03/1993 25CCHT02
91110010004 Huỳnh Chí Tâm Nam 08/03/1993 25CCHT02
91110010005 Vương Chí Dũng Nam 14/04/1991 25CCHT02
93510010005 Phạm Đức Nguyên Nam 27/07/1993 25CCDH02
93510010008 Trương Mỹ Yến Nhi Nữ 03/10/1993 25CCDH02
99510180112 Trần Thùy Dương Nam 07/12/1992 25CCDH02
99510180150 Lê Hoàng Khiêm Nam 22/03/1993 25CCDH02

LOP

MaLop TenLop MaKhoa
25CCDH02 Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25 KTPM
25CCLM01 Cao đẳng LT khóa 25 KTPM
25CCHT02 Cao đẳng QTM khóa 25 MTT

MONHOC

MaMh TenMh SoGio
CSDL Cơ sở dữ liệu 30
MCB Mạng căn bản 30
THDC Tin học đại cương 45
THVP Tin học văn phòng 45
XLA Xử lý ảnh 45

DIEMTHANHPHAN

MaSv MaMh LanThi DiemThi
91110010003 MCB 1 7
91110010003 THDC 1 8
91110010003 THVP 1 9.5
91110010004 MCB 1 4.5
91110010004 THDC 1 5.5
91110010004 THVP 1 10

Câu 3: Thêm dữ liệu cho tất cả các bảng theo dữ liệu đã cho ở câu 2.

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

 Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ
 Cập nhật lại điểm thi của sinh viên có mã số 91110010003, học môn MCB thành 9
 Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành 36
 Cập nhật lại ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành 17/07/1993
 Cập nhật lại chuyên ngành của KyLH và DatDT là “Công nghệ thông tin”, chuyên ngành của MaiHTD thành “Thiết kế đồ hoạ”
 Cập nhật lại tên khoa của MTT thành “Quản trị mạng”

Trả lời