SQLite – Giới thiệu môn học

SQLite là một ứng dụng để quản lý cơ sở dữ liệu với đặc điểm của SQLite là gọn, nhẹ, đơn giản, chỉ dùng một file duy nhất để lưu dữ liệu. Điều này rất phù hợp để lưu trữ dữ liệu cho các thiết bị di động như iPhone, iPad, Samsung, …

Mục tiêu môn học:

  1. Phân tích được mô hình thực thể kết hợp
  2. Thiết kế được mô hình dữ liệu quan hệ
  3. Cài đặt được cơ sở dữ liệu với SQLite
  4. Truy vấn được cơ sở dữ liệu để xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng với các điều kiện lọc dữ liệu
  5. Phân tích, thiết kế, cài đặt và truy vấn được một cơ sở dữ liệu đơn giản

Sqlite – Nội dung môn học:

cai dat co so du lieu voi sqlite 1

Trả lời