http://giasutinhoc.vn/hoi-dap-cntt/#

Hỏi đápDanh mục đơn: Lập trìnhhttp://giasutinhoc.vn/hoi-dap-cntt/#
Linhthuong hỏi 1 năm trước

CREATE TABLE NHÂN_VIÊN
(Ho_dem VARCHAR(20) NOT NULL,
Ten VARCHAR (5) NOT NULL,
Ma_so_NV CHAR(9) NOT NULL,
Ngay_sinh DATE,
Đia_chi VARCHAR(30),
Gioi_tinh CHAR,
Luong DECIMAL(10,2),
Ma_so_NGS CHAR(9),
Ma_so_DV INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(Ma_so_NV),
lỗi như này ạ
Msg 102, Level 15, State 1, Line 11
Incorrect syntax near ‘,’.

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Câu lệnh phải như sau:
 
CREATE TABLE NHÂN_VIÊN(
Ho_dem VARCHAR(20) NOT NULL,
Ten VARCHAR (5) NOT NULL,
Ma_so_NV CHAR(9) NOT NULL,
Ngay_sinh DATE,
Đia_chi VARCHAR(30),
Gioi_tinh CHAR(6),
Luong DECIMAL(10,2),
Ma_so_NGS CHAR(9),
Ma_so_DV INT NOT NULL, 
PRIMARY KEY(Ma_so_NV)
)