Phát triển app android – Giới thiệu

Phát triển app android sẽ trang bị các kiến thức về Listview Android custom layout, Tab, SQLite, Communication, Sync và Social Media, Location và mapping, Camera, Multiple language, Truy cập Contact.

Yêu cầu đối với môn học phát triển app android: Hoàn thành môn học Lập trình android cơ bản

Phần mềm dành cho môn học phát triển app android: Phần mềm Android Studio

Mục tiêu môn học phát triển app android

 1. Thiết kế được giao diện ứng dụng với ListView nâng cao
 2. Thiết kế được giao diện ứng dụng với Tab Control
 3. Lưu trữ được dữ liệu với SQLite
 4. Điều khiển được camera trong ứng dụng Android
 5. Điều khiển được audio trong ứng dụng Android
 6. Thiết kế được giao diện ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 7. Sử dụng được các kỹ thuật animation trong ứng dụng Android
 8. Xây dựng được ứng dụng Android sử dụng dịch vụ thông điệp điện toán đám mây (Google Cloud Messaging)
 9. Phát triển được các ứng dụng Android cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite

Nội dung môn học phát triển app android

Listview trong Android là một thành phần dùng để nhóm nhiều mục (item) và hiển thị chúng trong danh sách cuộn theo chiều dọc. Danh sách các mục được tự động chèn vào danh sách bằng cách sử dụng một adapter chứa nội dung từ một nguồn như một mảng hoặc cơ sở dữ liệu.

Tab trong android cho phép chúng ta chuyển đổi qua lại giữa các activity một cách nhanh chóng, cho phép gộp nhiều activity trong một màn hình duy nhất.

Sử dụng các tab trong android để tổ chức nội dung ở mức độ cao. Ví dụ để trình bày các phần khác nhau của một tờ báo. Những trường hợp sử dụng tab liên quan đến nội dung xem, không phải điều hướng giữa các nhóm nội dung.

Sqlite trong android. SQLite là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng văn bản (text) trên thiết bị di động. SQLite hỗ trợ tất cả các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ. Để truy cập cơ sở dữ liệu SQLite, bạn không cần phải thiết lập bất kỳ một loại kết nối đến SQLite như JDBC, ODBC, …

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho nền tảng mobile như Android, IOS, Windows Phone. SQLite được sử dụng để quản lý thông tin bao gồm các chức năng như lưu trữ và truy xuất thông tin.

Android cung cấp nhiều cách để điều khiển tập tin audio hoặc video. Một trong những cách này là sử dụng class MediaPlayer. Xử lý media player trong android chính là việc phát các tập tin audio/video, …. Để sử dụng MediaPlayer trong android, chúng ta phải gọi phương thức create(). Phương thức này giúp chúng ta tạo một thể hiện của class MediaPlayer.

Sử dụng ứng dụng máy ảnh Android trong ứng dụng có sẵn. Bạn sẽ sử dụng MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE để khởi động một ứng dụng camera được cài trên điện thoại của bạn.

Google Cloud Messaging cho Android (GCM) là một dịch vụ cho phép gửi dữ liệu từ những máy chủ đến ứng dụng android. Sử dụng dịch vụ này, bạn có thể gửi dữ liệu cho ứng dụng của bạn bất cứ khi nào có dữ liệu mới một cách tự động thay vì phải gửi yêu cầu đến máy chủ.

Animation trong android có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một cách tạo animation trong android được sử dụng rộng rãi và dễ dàng nhất gọi là Tween Animation.

Đa ngôn ngữ trong android giúp cho ứng dụng android có thể hiển thị giao diện với nhiều ngôn ngữ khác nhau tuỳ thuộc vào việc người dùng lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị của họ. Để làm cho ứng dụng của bạn có tính tương tác nhiều hơn, ứng dụng của bạn nên xử lý văn bản, số,… theo cách phù hợp với ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn sẽ được sử dụng. Cách thay đổi chuỗi sang ngôn ngữ khác nhau được gọi là nội địa hóa (localization)

 • Bài 9: Truy cập dữ liệu Contact
Kiến thức đạt được Kỹ năng đạt được
– Contacts Provider
– Intent
– Quick Contact Badge
– Truy cập được danh sách Contact
– Hiển thị được thông tin chi tiết của Contact
– Thay đổi được Contact sử dụng Intent
– Hiển thị Quick Contact Badge
– Xây dựng được ứng dụng hiển thị thông tin:
+ Tên
+ Số điện thoại
+ Email
– Xây dựng được ứng dụng hỗ các chức năng thêm, sửa, xoá một Contact
 • Bài 10: Hiển thị Google Map
Kiến thức đạt được Kỹ năng đạt được
– Google Maps Android API
– Map
– Viết được ứng dụng có chức năng:
+ Hiển thị được google map
+ Vẽ được Map
+ Tương tác với Map
+ Hiển thị được dữ liệu vị trí người dùng

phát triển app android

Trả lời