Bài học lập trình Java cơ bản sẽ trình bày đến các bạn những nội dung liên quan như tạo lớp và đối tượng. Trình bày các quyền truy cập như public, protected, private khi khai báo thuộc tính và phương thức.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các nội dung:

 • Trình bày đặc điểm và mục đích sử dụng của phương thức khởi tạo khi xây dựng một lớp
 • Tạo và cài đặt được interface
 • Truy xuất những thuộc tính và phương thức của lớp cơ sở khi thực hiện kế thừa
 • Xử lý các ngoại lệ trong các xử lý nhập dữ liệu từ bàn phím, đọc và ghi file
 • Viết ứng dụng hỗ trợ GUI sử dụng các control cơ bản như textfield, button, checkbox, label, radio,… cho phép người dùng thêm, cập nhật và xem dữ liệu từ file

Lập trình Java cơ bản – Điều kiện tiên quyết

Lập trình Java cơ bản – Nội dung

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

 • Cách thức hoạt động
 • Môi trường lập trình
 • Tạo project và class với Netbeans
 • Nhập xuất

Bài 2: Lập trình hướng đối tượng

 • Lớp (Class)
 • Đối tượng (Object)
 • Thuộc tính (Attribute)
 • Phương thức (Method)
 • Phương thức khởi tạo (Constructor)
 • Tính kế thừa (Inheritance)
 • Tính đóng gói (Encapsulation)
 • Tính đa hình (Polymorphism)

Bài 3: Gói (Package) và Giao diện (Interface)

 • Ý nghĩa, cách tạo và sử dụng gói
 • Phạm vi truy cập với public, protected và private
 • Lớp trừu tượng (Class abstract)
 • Đa thừa kế với giao diện (Interface)

Bài 4: Xử lý ngoại lệ (Exception)

 • Sử dụng try-catch
 • Sử dụng từ khóa final
 • Sử dụng từ khóa throws và throw

Bài 5: Đọc và ghi tập tin (file)

 • Phân loại luông dữ liệu
 • Xử lý nhập xuất bằng luồng byte
 • Xử lý nhập xuất bằng luồng character
 • Xử lý ngoại lệ khi đọc và ghi file

Bài 6: Tham số hóa kiểu dữ liệu

 • Giới thiệu về generic
 • Generic với lớp, phương thức

Bài 7: Lập trình giao diện đồ họa (GUI – Graphic User Interface) với Swing

 • Giới thiệu JFC (Java Foundation Classes)
 • Giới thiệu AWT (Abstract Windowing Toolkit)
 • Lập trình giao diện đồ họa với thư viện Swing
  • Thùng chứa (Container)
  • Hộp thoại (Dialog)
  • Quản lý bố cục (Layout Manager)
  • Các thành phần giao diện đồ họa cơ bản như textfield, label, checkbox, button, combobox,…
  • Đăng ký và xử lý sự kiện