Xử lý sự kiện trong iOS (Bài 4)

Xử lý sự kiện trong iOS. Sau khi các bạn đã biết cách thiết kế giao diện cho các ứng dụng iOS, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xử lý sự kiện trong iOS cho các view như Button, Slider, Picker View, Date Picker, …

Như các bạn đã biết, sự kiện là sự phản ứng của chương trình với sự tương tác của người dùng ví dụ sự kiện click được phát sinh khi người dùng chọn vào một nút và nhiệm vụ của chương trình là phải xử lý sự kiện đó. Chúng tôi lấy ví dụ chương trình máy tính điện tử khi người dùng chọn vào nút (+), chương trình sẽ thực hiện xử lý (tính tổng) và hiển thị kết quả.