Giới thiệu môn học lập trình C#

Sau khi hoàn thành môn học này, người học có khả năng:

 1. Tạo được lớp và đối tượng
 2. Trình bày được các quyền truy cập như public, protected, private, internal khi khai báo thuộc tính và phương thức
 3. Trình bày được đặc điểm và mục đích sử dụng của phương thức khởi tạo khi xây dựng một lớp
 4. Giải thích được ủy quyền và sự kiện khi thực thi một phương thức
 5. Giải thích được không gian tên khi tạo một lớp mới
 6. Trình bày được mục đích sử dụng properties khi truy cập những thuộc tính với quyền private
 7. Tạo và cài đặt được interface
 8. Truy xuất được những thuộc tính và phương thức của lớp cơ sở khi thực hiện kế thừa
 9. Xử lý được các ngoại lệ trong các xử lý nhập dữ liệu từ bàn phím, kết nối với cơ sở dữ liệu
 10. Viết được ứng dụng hỗ trợ GUI sử dụng các control cơ bản như textfield, button, checkbox, label, radio,… cho phép người dùng thêm, cập nhật, xem và xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access hoặc SQL Server

Yêu cầu đối với môn học:

 • Đã hoàn tất môn học Lập trình C
 • Cài đặt phần mềm Microsoft Visual Studio 2012

Nội dung môn học:

 • Bài 1: Giới thiệu lập trình C#
  – Giới thiệu về .NET Framework và Microsoft Visual Studio
  – Trình bày các kiến thức cơ bản của C#:
  + Kiểu dữ liệu
  + Toán tử
  + Thao tác với chuỗi
  + Cấu trúc điều khiển
  + Vòng lặp
  + Xử lý ngoại lệ
  + Lệnh nhập và xuất dạng console
 • Bài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  – Lớp, thuộc tính, phương thức và đối tượng
  – Kế thừa
  – Lớp trừu tượng và giao diện
 • Bài 3: Properties và Indexers
  – Định nghĩa properties
  – Giải thích properties, thuộc tính và phương thức
  – Giải thích indexers
 • Bài 4: Không gian tên (Namespace)
  – Định nghĩa và mô tả không gian tên
  – Giải thích namespace lồng nhau
 • Bài 5: Lập trình giao diện người dùng (GUI – Graphics User Interface)
  – Trình bày các nhóm điều khiển trên form:
  + Các điều khiển thường dùng
  + Các điều khiển menu
  + Các điều khiển dữ liệu
  + Các điều khiển hộp thoại
  – Sự kiện và xử lý sự kiện
 • Bài 6: Thao tác với cơ sở dữ liệu (Database)
  – Giới thiệu về ADO.NET
  – Các thành phần của ADO.NET
  – Các loại DataProvider
  – Sql Data Provider
  – Làm việc với Data Set, Data Table, Data Row
  – Các điều khiển DataGridView
  – Thao tác sử dụng kiến trúc kết nối:
  + SqlCommand
  + SqlDataReader
  – Làm việc với BindingSource: