Lập trình c (Bài 1)

Nội dung bài học tổng quan về lập trình c

– Lập trình là công việc sử dụng ngôn ngữ lập trình để thiết kế và cài đặt xử lý nhằm tạo ra những chương trình (software) thực thi trên PC (desktop, laptop), hoặc trên thiết bị di động (iPhone, Sumsung, iPad, …).

– Ngôn ngữ lập trình

 1. Lập trình C
 2. Lập trình Java
 3. Lập trình C#
 4. Lập trình web với PHP
 5. Lập trình cho thiết bị di động với nền tảng Android

– Trong lập trình để xử lý cho một chức năng nào đó, chẳng hạn chức năng tính tổng 2 số được nhập từ bàn phím, người lập trình sẽ phải liệt kê ra những bước cần xử lý và được gọi là thuật toán (algorithm).

– Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thể hiện thuật toán như một qui ước chung để nhiều người có thể đọc và hiểu. Việc này cũng tương tự như trong ngành xây dựng luôn luôn có bản thiết kế cho công trình để dựa vào đó mà thi công. Có nhiều cách để biểu diễn thuật toán như sử dụng mã giả (pseudocode), sử dụng lưu đồ (flowcharts).

– Sử dụng mã giả (pseudocode) là phương pháp biểu diễn thuật toán bằng cách sử dụng một bộ tiêu chuẩn các từ để thể hiện

   + Ví dụ biểu diễn thuật toán hiển thị chuỗi “Hello World” ra màn hình console

BEGIN
DISPLAY ‘Hello World’
END

 •  Bắt đầu với BEGIN
 • Hiển thị nội dung với DISPLAY
 • Kết thúc với END

 – Sử dụng lưu đồ (flowcharts)

flowcharts1

– Qui ước ký hiệu khi sử dụng lưu đồ

flowcharts2

  + Lưu đồ cho thuật toán tính tổng 2 số n1 và n2

flowcharts3

            *) Giải thích lưu đồ:

               Bắt đầu

                        Bước 1: Nhập 2 số tương ứng cho n1 và n2

                        Bước 2: Tính tổng 2 số và lưu vào t (t = n1 + n2)

                        Bước 3: Hiển thị kết quả (t)

                Kết thúc

 + Lưu đồ cho thuật toán kiểm tra số nguyên n có phải là số chẵn hay không

 flowcharts4

              *) Giải thích lưu đồ:

               Bắt đầu

                        Bước 1: Nhập số nguyên n

                        Bước 2: Thực hiện phép chia lấy phần dư n cho 2 (r = mod 2)

                        Bước 3: Nếu r = 0 thì hiển thị “n là số chẵn”

                Kết thúc

 + Lưu đồ cho thuật toán hiển thị các số từ 1 đến 10

 lập trình c

            *) Giải thích lưu đồ:

               Bắt đầu

                        Bước 1: Bắt đầu với i = 1

                        Bước 2: Nếu i <= 10 thì sang bước 3, ngược lại kết thúc

                        Bước 3: Hiển thị và tăng i lên 1 (i = i +1), sau đó chuyển sang bước 2

                Kết thúc

Tổng kết nội dung bài học tổng quan về lập trình c

 1. Trình bày về lập trình và ngôn ngữ lập trình như C, Java, C#, PHP, Android,…
 2. Giới thiệu về thuật toán
 3. Trình bày phương pháp biểu diễn thuật toán bằng mã giả (pseudocode) và bằng lưu đồ (flowcharts)

Bài tập thực hành về tổng quan lập trình c

 1. Bài thực hành số 1: Vẽ lưu đồ (flowcharts) cho thuật toán nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.
 2. Bài thực hành số 2: Vẽ lưu đồ cho thuật toán nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Tính tổng điểm và điểm trung bình rồi hiển thị kết quả.
 3. Bài thực hành số 3: Vẽ lưu đồ cho thuật toán tính chu vi và diện tích hình tròn.
 4. Bài thực hành số 4: Vẽ lưu đồ hiển thị các số lẻ trong đoạn [a,b] với a và b được nhập vào
 5. Bài thực hành số 5: Vẽ lưu đồ cho thuật toán tìm số lớn nhất trong 3 số a, b và c
 6. Bài thực hành số 6: Vẽ lưu đồ cho thuật toán giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

Xem giáo trình môn học lập trình c

Trả lời