Môn học lập trình Android cơ bản

Giáo trình lập trình android – Mục tiêu môn học:

 • Giải thích được cấu trúc project trong Android
 • Tạo được thiết bị giả lập trong Android Studio để thực thi ứng dụng
 • Kết nối và thực thi được ứng dụng trên thiết bị thật
 • Thiết kế được giao diện trên Android
 • Xử lý được các sự kiện như chạm (touch), chạm và giữ (long click),…
 • Xử lý được các thông báo như Toast, Alert
 • Liên kết và truyền được dữ liệu giữa các Activity
 • Lưu trữ được dữ liệu vào bộ nhớ trong hoặc vào thẻ nhớ của thiết bị
 • Viết được ứng dụng Android cơ bản có hỗ trợ tính năng lưu trữ

Giáo trình lập trình android – Yêu cầu môn học:

Giáo trình lập trình android – Nội dung môn học:

 • Bài 1: Giới thiệu về Android
  – Lịch sử phát triển
  – Kiến trúc và môi trường phát triển
  – Tạo project
  – Cấu trúc project
  – Vòng đời Activity
  – Android manifest
 • Bài 2: Thiết kế giao diện người dùng
  – Các layout cơ bản
  – Tạo layout
  – Kết nối layout vào Activity
  – Widget
 • Bài 3: Xử lý sự kiện trong Android
  – Các loại sự kiện như:
   + setOnClickListener
   + setOnKeyListener
   + setOnLongClickListener
   + setOnTouchListener
  – Các cách đăng ký và xử lý sự kiện
 • Bài 4: Intent và Inten Filter
  – Intent
  – Tham số chính
  – Cặp giá trị Action/Data
  – Sử dụng Bundle
  – Bộ lọc
 • Bài 5: Lưu trữ dữ liệu
  – Lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ trong
  – Lưu trữ dữ liệu vào trên thẻ nhớ
  – Shared Preferences
 • Bài 6: HTTP và WebView
  – Truy cập tài nguyên mạng với HTTP
  – Trình duyệt web với WebView

Trả lời