Progressbar trong android

ProgressBar trong android được sử dụng để hiển thị thanh tiến trình cho biết số phần trăm đã hoàn thành của một xử lý nào đó. Chẳng hạn khi chúng ta tải tập tin từ internet, ứng dụng sẽ hiển thị thanh tiến trình (progressbar) giúp người dùng quan sát được xử lý đang diễn ra.

ProgressBar trong android – Ứng dụng tải tập tin

Mô tả chức năng

Ứng dụng cho phép người dùng lựa chọn tập tin hình mà mình muốn tải về (download). Sau đó chọn nút tải về (ImageButton). Ngay lập tức, một thanh tiến trình sẽ được hiển thị cho biết trạng thái tập tin đang được tải.

Nếu xử lý tải tập tin hình được thực hiện thành công thì ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh sau khi tải về (ImageView)

progressbar trong android

Lưu ý, người dùng phải chọn 1 trong 2 lựa chọn là ‘Android platform’ hoặc ‘iOS platform’ trước khi thực hiện download tập tin hình về máy và hiển thị

ProgressBar trong android – Hướng dẫn thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện ứng dụng

Bước 2: Viết xử lý

1/ Tham chiếu view

rBtnAndroid = (RadioButton) findViewById(R.id.rBtnAndroid);
rBtniOS = (RadioButton) findViewById(R.id.rBtniOS);
…

2/ Tạo ProgressBar

pd = new ProgressDialog(this);
pd.setMessage("Downloading file. Please wait...");
pd.setIndeterminate(false);
pd.setMax(100);
pd.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
pd.setCancelable(true);
pd.show();

3/ Xử lý tải file

if (!rBtnAndroid.isChecked() && !rBtniOS.isChecked()) {
 return;
}

String strUrl = furl_iOS;
if (rBtnAndroid.isChecked()) {
 strUrl = furl_Android;
}
// starting new Async Task
new DownloadFileFromURL().execute(strUrl);

4/ Cập nhật thanh tiến trình

// setting progress percentage
pd.setProgress(Integer.parseInt(progress[0]));

5/ Hiển thị hình lên ImageView

ivFTPDownload.setImageDrawable("fileName");

ProgressBar trong android – Buid và run ứng dụng

1/ Khởi động Android Virtual Device

2/ Build và run ứng dụng

Lưu ý, nếu có thiết bị thật, chúng ta kết nối thiết bị vào máy tính thông qua USB. Sau đó, build và run với thiết bị này.

Trả lời