Giáo trình môn cơ sở dữ liệu

Giáo trình môn cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học:

  • Phân tích được mô hình thực thể kết hợp
  • Thiết kế được mô hình dữ liệu quan hệ
  • Chuẩn hóa được một cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 3
  • Cài đặt được cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server và MySQL
  • Truy vấn được cơ sở dữ liệu để xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng với các điều kiện lọc dữ liệu
  • Phân tích, thiết kế và cài đặt được một cơ sở dữ liệu cơ bản gồm ít nhất 5 bảng dữ liệu và có ràng buộc về khóa chính, khóa ngoại

Yêu cầu đối với môn học cơ sở dữ liệu:

  • Phần mềm MS SQL Server, MySQL

Nội dung giáo trình môn cơ sở dữ liệu:

giáo trình môn cơ sở dữ liệu

Nội dung bình luận cho “Giáo trình môn cơ sở dữ liệu

Trả lời