Cơ sở dữ liệu trong mysql (Bài 6)

Cơ sở dữ liệu trong mysql sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt MySQL trên Windows và sử dụng MySQL để cài đặt cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL

Trước khi thực hiện cài đặt mysql chúng ta phải cài đặt các gói phần mềm như Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (Tập tin dotNetFx40_Client_setup.exe), Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (Tập tin vcredist_x64.exe nếu hệ điều hành 64-bit, tập tin vcredist_x86.exe nếu sử dụng hệ điều hành 32-bit). Các bạn có thể tải gói cài đặt mysql

Để cài đặt MySQL, chúng ta nhấn đúp vào tập tin mysql-installer-community-5.7.9.1.msi để tiến hành cài đặt mysql và bên dưới là clip hướng dẫn cài đặt mysql

Sau khi cài đặt thành công MySQL, chúng ta sẽ sử dụng MySQL Workbench để kết nối đến MySQL server và thực hiện tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, truy vấn dữ liệu, ….

co so du lieu trong mysql 1

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào MySQL

co so du lieu trong mysql 2

Sau khi đăng nhập thành công

co so du lieu trong mysql 3

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu

Create Database Tên_CSDL

co so du lieu trong mysql 4

Sau khi tạo thành công

co so du lieu trong mysql 5

Bước 3: Tạo bảng

co so du lieu trong mysql 6

Bước 4: Thêm dữ liệu

co so du lieu trong mysql 7

Bước 5: Xem dữ liệu

co so du lieu trong mysql 8

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien

Câu 2: Tạo bảng

Câu 3: Thêm dữ liệu

KHOA
MaKhoa TenKhoa
ANM An Ninh Mạng
KTPM Kỹ Thuật Phần Mềm
MTT Mạng – Truyền Thông
TCKT Tài Chính Kế Toán
LOP
MaLop TenLop MaKhoa
25CCDH02 Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25 KTPM
25CCLM01 Cao đẳng LT khóa 25 KTPM
25CCHT02 Cao đẳng QTM khóa 25 MTT
GIANGVIEN
MaGV HoTen ChuyenNganh MaKhoa
DatDT Dương Tích Đạt Công nghệ thông tin KTPM
TrungDM Dương Minh Trung Công nghệ thông tin MTT
MaiHTD Huỳnh Thị Diễm Mai Công nghệ thông tin KTPM
SINHVIEN
MaSv HoTen GioiTinh NgaySinh MaLop
91110010003 Phan Tuấn Cường Nam 03/03/1993 25CCHT02
91110010004 Huỳnh Chí Tâm Nam 08/03/1993 25CCHT02
91110010005 Vương Chí Dũng Nam 14/04/1991 25CCHT02
93510010005 Phạm Đức Nguyên Nam 27/07/1993 25CCDH02
93510010008 Trương Mỹ Yến Nhi Nữ 03/10/1993 25CCDH02
93510010009 Hồ Võ Thanh Tùng Nam 06/09/1990 25CCDH02
93510010010 Trần Quang Minh Nam 18/12/1989 25CCDH02
99510170307 Phạm Văn Đình Nam 05/06/1991 25CCDH02
99510180112 Trần Thùy Dương Nam 07/12/1992 25CCDH02
99510180150 Lê Hoàng Khiêm Nam 22/03/1993 25CCDH02
DIEMTHANHPHAN
MaSv MaMh LanThi DiemThi
91110010003 MCB 1 7
91110010003 THDC 1 8
91110010003 THVP 1 9.5
91110010004 MCB 1 4.5
91110010004 THDC 1 5.5
91110010004 THVP 1 10
MONHOC
MaMh TenMh SoGio
CSDL Cơ sở dữ liệu 30
MCB Mạng căn bản 30
THDC Tin học đại cương 45
THVP Tin học văn phòng 45
XLA Xử lý ảnh 45
PHANCONG
MaLop MaMh MaGv
25CCLM01 CSDL DatDT

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

 Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ
 Cập nhật điểm thi môn MCB của sinh viên có mã số 91110010003 thành 9
 Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành 36
 Cập nhật ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành 17/07/1993

Câu 5: Xem dữ liệu

Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên học môn MCB
Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên có điểm thi từ 8 đến 10
Cho biết mã sinh viên,tên sinh viên và điểm thi của những sinh viên học môn THVP và điểm thi từ 5 trở lên
Cho biết thông tin của những sinh viên thuộc lớp 11CCHT04 và giới tính là Nữ
Cho biết thông tin của những sinh viên có họ Trần
Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên và điểm trung bình theo từng sinh viên
Đếm số sinh viên nam
Hiển thị điểm thành phần của sinh viên theo thứ tự giảm dần theo điểm thi của môn MCB
Cho biết sỉ số sinh viên của từng lớp
Cho biết mã lớp và tên lớp của những lớp chưa có sinh viên đăng ký học (tức là mã lớp chưa tồn tại trong bảng sinh viên)
Cho biết thông tin của những giảng viên chưa tham gia giảng dạy (tức mã giảng viên chưa tồn tại trong bảng phân công)
Cho biết số sinh viên thi lại (thi lần 2) môn cơ sở dữ liệu
Cho biết những sinh viên có năm sinh là 1993
Cho biết tên sinh viên, mã sinh viên, tên môn học, tên lớp, tên khoa và điểm thi của sinh viên có mã số là 91110010004